Dom zdravlja GolubacDoma zdravlja Golubac

 

- Dom zdravlja Golubac obavlja zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou koja obuhvata:

 • Preventivnu zdravstvenu zaštitu svih kategorija stanovništva;
 • Unapređenje i zaštita zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje i rehabilitaciju bolesnih i povređenih;
 • Preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacija stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja u skladu sa posebnim i stručnim uputstvima;
 • Zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja;
 • Sprečavanje, rano otkrivanje, lečenje, kontrolu malignih i drugih masovnih nezaraznih bolesti;
 • Zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja;
 • Prevenciju i lečenje bolesti usta i zuba;
 • Patronažne posete, lečenje, zdravstvenu negu i rehabilitaciju u kući, uključujući i paliativno zbrinjavanje;
 • Hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz;
 • Druge poslove utvrđene zakonom.


Službe Doma zdravlja Golubac

- U cilju potpunijeg i racionalnijeg korišćenja ljudskih resursa, članovi uprave će obavljati i poslove iz medicinske delatnosti u skladu sa svojim kvalifikacijama, znanjima i veštinama u odgovarajućim službama gde će biti u okviru sistematizacije i prikazani.

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i polivalentnom patronažom, laboratorijskom i rentgen dijagnostikom.
 • Zdravstvene ambulante: Klenje, Miljević, Braničevo, Krivača, Vinci, Brnjica i Dobra.
 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece, žena i stomatološku zdravstvenu zaštitu.
 • Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove.


Kadrovska struktura

- U Domu zdravlja Golubac  zaposleno je 68 radnika:

 • Lekara- 13, od toga 8 specijalista
 • Medicinskih tehničara - 32, od toga 4 viša medicinska tehničara
 • Doktora stomatologije – 2
 • Stomatoloških sestara - tehničara – 2
 • Administrativnih radnika – 5
 • Tehničkog osoblja – 8